Sinds maart 2016 voert Stichting Full Reserve activiteiten uit die bijdragen aan een spoedige opvolging van de 'Motie Full Reserve' die in de Tweede Kamer is aangenomen. Zowel media, politici als centrale bankiers worden pro-actief benaderd.

Maart 2016 - motie Tweede Kamer
Motie Full Reserve ingediend en aangenomen waarin minister Dijsselbloem wordt verzocht te onderzoeken "hoe de wet kan worden aangepast zodat een full reserve depositobank mogelijk wordt".

Juni 2016 - debat n.a.v. brief
Minister Dijsselbloem geeft per brief aan dat een depositobank mogelijk is, maar in het debat blijkt dat dit niet het geval is. De minister wil DNB nogmaals laten kijken naar de casus alvorens te onderzoeken hoe de wet kan worden aangepast. De belofte wordt gedaan dat in december de balans wordt opgemaakt.

September 2016 - input voor DNB onderzoek
Per brief levert Stichting Full Reserve (via haar juridisch partner FG Lawyers) input voor het onderzoek van DNB ('marktconsultatie').

December 2016 - DNB rapport en toetredingsbrief
In het DNB rapport over innovatie wordt geen melding gemaakt over full reserve depositobanken. In de begeleidende brief van Minister Dijsselbloem wordt wel ingegaan op de casus. De minister schrijft dat het niet mogelijk is, maar dat DNB nog aan een idee werkt dat wel mogelijkheden biedt.

Januari 2017 - Agendering toetredingsbrief Tweede Kamer
De vaste Kamercommissie Financiën besluit om de toetredingsbrief met de behandeling van de Motie Full Reserve te agenderen voor verdere discussie. Kamerleden kunnen tot uiterlijk 15 februari schriftelijk vragen insturen.

Februari 2017 - Kamervragen aan Minister Dijsselbloem
Verschillende fracties stellen vragen aan Minister Dijsselbloem naar aanleiding van zijn brief. Na de Tweede Kamerverkiezingen zullen antwoorden volgen.

Mei 2017 - Antwoorden van Minister Dijsselbloem
De Minister geeft aan dat het mogelijk maken van een depositobank een fundamentele aanpassing vergt van in Europees verband tot stand gekomen richtlijnen.

Juli 2017 - Opnieuw Kamervragen, nu van van Kamerlid Renske Leijten (SP)
Renske Leijten stelt naar aanleiding van een FTM artikel verdere vragen aan de Minister om de analyse die hebben geleid tot zijn standpunten toe te lichten.

Oktober 2017 - Antwoorden van Minister Dijsselbloem
De Minister geeft geen verdere toelichting. Hij wil ook graag eerst het onderzoek naar het geldsysteem van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid afwachten. Tevens is men in afwachting van de aanstelling van een nieuw kabinet.

Januari 2018 - Update over WRR rapport
De verwachting is dat deze in de lente van 2018 verschijnt.